Forumuz.Net sitesine hoş geldiniz.
1 den 1´e kadar. Toplam 1 Sayfa bulundu
 1. #1

  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Tecrübe Puanı
  Mesajlar
  7,083

  Thumbs up Hukuka Giriş - Final (Yıl sonu) Deneme Sınav soru - cevapları

  Hukuka Giriş - Final (Yıl sonu) Deneme Sınav soru - cevapları

  1-) Aşağıdakilerden hangisi "Nafaka Yükümü" kavramını tanımlamaktadır?
  A) Bir kimseyi hukuk kurallarına uygun davranmaya zorlama yükümlülüğüdür.
  B) Sosyal hayatta şahısların birbirleri ile ilişkilerinde nasıl davranmaları gerektiğini belirten ahlak kuralıdır.
  C) Yoksulluk içindeki altsoy ve üstsoyu ifade eder.
  D) Yardım edilmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoy altsoy ve kardeşlerine yardım etme yükümlülüğüdür.
  E) Bir kişinin maddi manevi ve iktisadi bütünlüğü ve varlıkları üzerindeki mutlak haklarıdır.

  --------------------------------------------------------------------------------
  2-) Aşağıdaki cezalardan hangisi disiplin cezalarına bir örnektir?
  A) İptal
  B) Adli para cezası
  C) Tazminat
  D) Kusur bildirme
  E) Cebri icra

  --------------------------------------------------------------------------------
  3-) Hukuk bilginlerinin hukuki sorunlarda ileri sürdükleri görüş ve düşüncelere ne ad verilir?
  A) Bilimsel görüş
  B) Yargısal kararlar
  C) İçtihat
  D) Teammül
  E) Tatbikat

  --------------------------------------------------------------------------------
  4-) İdarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolunun açık tutulmak suretiyle haksızlığa uğrayan kişilere hukuki güvence Anayasamızın hangi temel ilkesi ile getirilmiştir?
  A) İnsan haklarına saygılı devlet ilkesi gereğince
  B) Demokratik devlet ilkesi gereğince
  C) Laik devlet ilkesi gereğince
  D) Atatürk ilkelerine bağlı devlet ilkesi gereğince
  E) Hukuk devleti ilkesi gereğince

  --------------------------------------------------------------------------------
  5-) Aşağıdakilerden hangisi Devletler özel hukukunun kapsamında değerlendirilemez?
  A) Türkiye’de doğan Alman bir çocuğun uyrukluğu
  B) Bir Türk ile bir Belçikalı’nın evlenmesi
  C) Bir Alman ile Türk'ün şirket kurması
  D) Türk karı kocanın İngiltere’de boşanmak istemeleri
  E) Yunanistan ile aramızdaki kara suları sorunu

  --------------------------------------------------------------------------------
  6-) Aşağıdakilerden hangisi şirketler için söylenmiş doğru bir ifade olmaz?
  A) Kollektif şirkette ortaklardan hiçbirisinin sorumluluğu alacaklılarına karşı sınırlanmamıştır.
  B) Komandit şirkette sorumluluğu sınırlı olan ortağa komanditer denir.
  C) Anonim şirket en az beş kişi tarafından kurulur.
  D) Anonim şirketin sermayesi en az 5 milyardır.
  E) Limited şirkette en az 2 en çok 50 ortak olur

  --------------------------------------------------------------------------------
  7-) Gülin saatini metroda unutmuştur. Yeliz bu saati bulmuş ve Seyfiye satmıştır. Seyfi saatin maliki olamaz. Çünkü saati Gülin’in elinden istemeyerek çıkmıştır.
  Bu durumda Gülin hangi davayı açabilir?
  A) İstirdat
  B) İstihkak
  C) Men
  D) Tespit
  E) Tazminat

  --------------------------------------------------------------------------------
  8-) Reşat Nuri Gültekin’in Çalıkuşu adlı romanı hak kapsamında düşünüldüğünde hangi kategoriye girer?
  A) Nispi hak
  B) Kişilerin başkaları üzerindeki hakları
  C) Kişinin kendi kişiliği üzerindeki hakları
  D) Maddi olmayan mallar üzerindeki haklar
  E) Sınırlı ayni hak

  --------------------------------------------------------------------------------
  9-) Türk olan Ayça ile İngiliz olan Edward evlenerek İstanbul’a yerleşmişlerdir. Bir süre sonra Ayça ile Edward’ın arasında geçimsizlik ortaya çıkmış ve bu nedenle Edward İngiltere’ye dönerek burada boşanma davası açmıştır.
  Bu boşanma davasında hangi hukuk uygulanmalıdır?
  A) Aile Hukuku
  B) Borçlar Hukuku
  C) Devletler Genel Hukuku
  D) Devletler Özel Hukuku
  E) Medeni Hukuku

  --------------------------------------------------------------------------------
  10-) Elvan sahibi olduğu evi Ayça’ya kiralamış ve kira sözleşmesi yapmışlardır. Çocukları sevmeyen Elvan sözleşmeye Ayça’nın sözleşme süresince çocuk sahibi olamayacağına ilişkin bir madde koymuş Ayça’da bunu kabul ederek sözleşmeyi imzalamıştır.
  Bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Sözleşme geçerlidir.
  B) Mutlak butlana sakattır.
  C) Sözleşme geçersizdir.
  D) Nisbi butlanla sakattır.
  E) Tek taraflı bağlamazlıkla sakattır.

  --------------------------------------------------------------------------------
  11-) Bir kişinin vücudunun sağlığının her türlü haksız saldırıdan dokunulmaz kılınmasını talep etmesi o kişinin hangi hakları bakımından sözkonusu olur?
  A) Maddi bütünlük üzerindeki haklar
  B) Manevi bütünlük üzerindeki haklar
  C) İktisadi bütünlük üzerindeki haklar
  D) Maddi + İktisadi bütünlük üzerindeki haklar
  E) Manevi + İktisadi bütünlük üzerindeki haklar

  --------------------------------------------------------------------------------
  12-) Belli bir amacı gerçekleştirmek üzere bağımsız bir varlık halinde teşkilatlanmış olup haklara ve borçlara sahip olma iktidarı hukuk düzenince tanınmış olan kişi ve mal topluluklarına ne ad verilir?
  A) Gerçek kişiler
  B) Hakiki kişiler
  C) Tacir
  D) Tüzel kişi
  E) Esnaf

  --------------------------------------------------------------------------------
  13-) Aşağıdakilerden hangisi derneklerin infisahını gerektiren hallerden biridir?
  A) Genel kurulun dağılma yönünde bir karar alması
  B) Gayesinin hukuka ahlak ve adaba aykırı hale gelmesi
  C) Dernekler Kanununun emredici hükümlerine uyulmamış olması
  D) Suç kaynağı haline gelmesi
  E) Üst üste iki olağan genel kurul toplantısının yapılamaması

  --------------------------------------------------------------------------------
  14-) İşçinin işverene bir hizmet görmesine ilişkin edim ne tür bir edimdir?
  A) Maddi edim
  B) Ani edim
  C) Bölünen edim
  D) Olumsuz edim
  E) Olumlu edim

  --------------------------------------------------------------------------------
  15-) Borçlar Kanununa göre hazır olmayanlar arasındaki bir sözleşmenin ne zaman meydana geleceği hangi teori gözönünde bulundurularak düzenlenmiştir?
  A) Açıklama teorisi
  B) Varma teorisi
  C) Gönderme teorisi
  D) Haber verme teorisi
  E) Öğrenme teorisi

  --------------------------------------------------------------------------------
  16-) İrade bozukluğunun yaptırımı hangisidir?
  A) Cebri icra
  B) Tek taraflı bağlamazlık
  C) Geçersizlik
  D) Mutlak butlan
  E) Yokluk

  --------------------------------------------------------------------------------
  17-) Aşağıdaki senetlerden hangisi geçerli değildir?
  A) Borç altına giren tarafından imzalanmış mektup
  B) Arap harfleriyle yazılmış senet
  C) Mekanik bir araçla imza atılmış senet
  D) Elyazısı ile yazılmış ve imzalanmış vasiyetname
  E) Borç altına giren tarafından imzalanmış telgraf

  --------------------------------------------------------------------------------
  18-) Yetkisiz temsilde icazet verilinceye kadar muamelenin geçerliliği hakkında ne söylenebilir?
  A) Muamele butlanla sakattır.
  B) Muamele iptal yaptirimina tabidir.
  C) Muamele geçersizdir.
  D) Muamele tek taraflı bağlamazlık yaptırımına tabidir.
  E) Muamele geçerlidir.

  --------------------------------------------------------------------------------
  19-) Sözleşmeden doğan borç belli bir şeyin teslimi ise ve taraflar bu borcun nerede teslim edileceğini belirlememişlerse borç nerede ifa edilir?
  A) Sözleşme yapılırken o şeyin bulunduğu yerde
  B) Sözleşmenin yapıldığı yerde
  C) Borçlunun ikametgahında
  D) Alacaklının ikametgahında
  E) Asliye Hukuk Mahkemesinin bulunduğu yerde

  --------------------------------------------------------------------------------
  20-) Aşağıdakilerden hangisi borçlunun temerrüdünde alacaklıya tanınan haklardan biri değildir?
  A) Gecikmiş ifayı isteme
  B) Sözleşmeyi değiştirme
  C) İfadan vazgeçme
  D) Sözleşmeden dönme
  E) Tazminat

  --------------------------------------------------------------------------------
  21-) Kanunda özel bir süre öngörülmemişse bir alacak kaç yılda zamanaşımına uğrar?
  A) 1 yıl
  B) 5 yıl
  C) 10 yıl
  D) 15 yıl
  E) 20 yıl

  --------------------------------------------------------------------------------
  22-) Köylerde taşınmaz kiralanması ile ilgili olarak hangi kanun uygulanır?
  A) TTK
  B) BK
  C) 6570 sayılı Kira Kanunu
  D) İş Kanunu
  E) Medeni Usul Kanunu

  --------------------------------------------------------------------------------
  23-) Tartışma definin mümkün olmadığı kefalet türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Adi kefalet
  B) Müteselsil kefalet
  C) Kefile kefalet
  D) Birlikte kefalet
  E) Rücua kefalet

  --------------------------------------------------------------------------------
  24-) Aşağıdakilerden hangisi Franchise verenin borçlarından birisidir?
  A) İşletme ve pazarlama ilkelerine uymak.
  B) Destekleme
  C) Ücret ödeme
  D) Kendisine sunulan maddi olmayan malları kullanmak
  E) Mal yada hizmetlerin sürümünü yapmak ve artırmak

  --------------------------------------------------------------------------------
  25-) Aşağıdaki borçlardan hangisi zamanaşımına uğramaz?
  A) Geciktirici şarta bağlanmış borç

  B) Aciz vesikasına bağlanmış borç
  C) Taşınır rehniyle temin edilmiş borç
  D) İfa zamanı gelmemiş borç
  E) İfa zamanı gelmiş borç

  --------------------------------------------------------------------------------
  26-) Hizmet sözleşmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) İş görme amacı güder
  B) BK’da TİSGLK’da ve İş Kanun’da düzenlenmiştir.
  C) İşçi ve işverenin edimleri karşılıklı olarak değişilmelidir.
  D) Ücret para olmalıdır.
  E) Hizmet bedeni ya da fikri olabilir.

  --------------------------------------------------------------------------------
  27-) Vekalet sözleşmesi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Sözleşme konusu olan işin yapılması bir şekle tabi olsa bile vekalet sözleşmesi gene de şekilsizce yapılabilir.
  B) Her türlü hizmet vekalet sözleşmesinin konusu olabilir.
  C) İvazlı veya ivazsız olabilir.
  D) Vekalet sözleşmesi yapma isteğine yönelik icap noterlerce kabul edilmedikçe sözleşme kurulmuş olmaz
  E) Avukatlarla dava takibi için yapılan vekalet sözleşmelerinin "yazılı" şekilde yapılması zorunludur.

  --------------------------------------------------------------------------------
  28-) Finansal kiralama bedeli ile ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Yurt dışından yapılacak finansal kiralamada kiralama bedeli en az 25 bin Amerikan doları karşılığı Türk parası olmalıdır.
  B) Kiralama bedelinin kapsamına kâr girer.
  C) Kiralama bedelini taraflar belirler.
  D) Kiralama bedeli Türk lirası veya döviz olabilir.
  E) Kiralama bedelinin kapsamına masraflar girmez.

  --------------------------------------------------------------------------------
  29-) Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla aşağıdakilerden hangisini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı yargılayamaz?
  A) Danıştay Başkanını
  B) Bakanları
  C) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını
  D) Cumhurbaşkanı
  E) Yargıtay Başkanını

  --------------------------------------------------------------------------------
  30-) Aşağıdakilerden hangisi adli yargıda yer almaz?
  A) Yargıtay
  B) Sulh Hukuk Mahkemesi
  C) Danıştay
  D) Asliye Hukuk Mahkemesi
  E) Ağır Ceza Mahkemesi  Cevaplar

  1-) D
  2-) D
  3-) A
  4-) E
  5-) E
  6-) D
  7-) B
  8-) D
  9-) D
  10-) C
  11-) A
  12-) D
  13-) E
  14-) E
  15-) B
  16-) B
  17-) C
  18-) D
  19-) A
  20-) B
  21-) C
  22-) B
  23-) B
  24-) B
  25-) B
  26-) D
  27-) D
  28-) E
  29-) C
  30-) C


  Hemen Paylaş!


 

 
Künye Uyarı
Powered by vBulletin® Version 4.1.12
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Extra Tabs by vBulletin Hispano
Sanal Dünyanın Gerçek Ailesi
Copyright ©2007-2015 Forumuz.Net

Sosyal paylaşım platformu olan Forumuz.Net sitemizde, kullanıcılar, 5651 sayılı kanunun ilgili maddesine ve TCK'nın 125. maddesine göre yaptıkları paylaşımlardan sorumludur, kullanıcı kaynaklı herhangi bir durumdan Forumuz.Net sitesi sorumlu değildir. Tüm hukuksal bildirimleriniz/sorunlarınız/istekleriniz ve şikayetleriniz için İLETİŞİM panelinden bizlere ulaşabilirsiniz, Forumuz.Net yönetimi en geç "3" iş günü içerisinde dönüş yapacaktır. Platformumuz; kişilik ve telif hakları korunumu, illegal paylaşım ve korsanla mücadele konusunda yetkililere yardımcı olmayı ilke edinmiştir.


sohbet