Forumuz.Net sitesine hoş geldiniz.
1 den 1´e kadar. Toplam 1 Sayfa bulundu
Like Tree1Likes
 • 1 Post By Sır

Konu: Maun Sûresi'nin Faziletleri

 1. #1
  ƙüʅʅü ɳҽϝʂïɳ ȥαïƙαƚüʅ ɱҽʋƚ

  Üyelik tarihi
  Jan 2012
  Bulunduğu yer
  Eskişehir
  Tecrübe Puanı
  477423
  Mesajlar
  12,949
  Ruh Halim
  Oylesine

  Standart Maun Sûresi'nin Faziletleri

  Maun Sûresi'nin Faziletleri
  OKUNUŞU

  Era'eytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî yedu'ulyetîm. Ve lâ yehüddü alâ ta'âmilmiskîn.
  Feveylün lilmüsallîn. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn. Ellezîne hüm yürâûne. Ve yemne'ûnelmâ'ûn.


  MEALİ

  (Ey Muhammed!) Gördün mü o dîne (ceza gününe ve âhirete) inanmayanı?
  İşte hak dîne ve ceza gününe inanmayan o kimsedir ki:
  Öksüzü itip kakar çâresizin ve yoksulun yiyeceğine dair teşvikte bulunmaz;
  ne kendisi doyurur ne de başkalarının doyurması için kayırır.
  Vay o namaz kılanların haline ki onlar namazlarını gereği gibi ciddî bir vazife olarak yapmazlar.
  Onlar ki gösteriş için yaparlar ve yardımlığı sakınırlar (kimseye bir damla şey vermek istemezler.)


  AÇIKLAMA

  Sureye “Mâûn” ve “Din Suresi” adı verilmiştir. Fil olayı ve Kureyş’in güven içinde Kâbe sayesinde rahat geçinmesi ve yaşamaları dine inanmayı ve Allah’a iman ve ibadeti gerekli kılarken inkârda inat etmelerini konu edinir. “Din” bu surede ahiret günü hesap günü ve öldükten sonra diriliş anlamına gelmektedir. Dini yani ahireti inkar edenlerdir ki “Mâûna” yani yetime ve fakire yardım etmeye de engel olmaktadırlar. Çünkü onlar yetim ve fakir oldukları için onlardan bir menfaat beklenmez ancak ahirete inananlar Allah için yardım ederler.

  Sure 17. Sure olarak Mekke’de nazil olmuştur. Bir kısım müfessirler ilk üç ayetin Mekke’de Âs b. Vâil hakkında son dört ayetin de Medine’de münafık Abdullah b.Ubeyy hakkında nazil olduğunu söylemişlerdir. (VehbeZuhaylî Tefsiru’l-Münîr 15:640; Suyutî Lübâbü’t-Te’vîl 4:412) Sure 7 ayet 25 kelime ve 115 harftir.  NÜZUL SEBEBİ

  Bu sure Âs b. Vâil Velid b. Muğîre Ömer b. Hişam (Ebu Cehil) hakkında nazil olmuştur. Yetimin biri malını istemek üzere Ebu Cehil’e gider. O ise hiç aldırmaz ve yanından kovar. Kureyş ileri gelenleri “Muhammed’e git o malını alır ve sana verir” derler. O da peygamberimize (sav) gider. Peygamberimiz (sav) de onu yanına alır ve Ebu Cehil’e gider ve malını alır yetime verir. (F. Razi Mefatihu’l-Gayb 23:439) Yine Ebu Süfyan b. Harb her hafta iki semiz koyun keser ve ziyafet verirdi. Bir gün bir yetim geldi ve biraz et istemişti. O da elindeki asası ile onu iterek yere düşürmüş ve kovmuştur. Surenin ilk üç ayeti bu ve benzeri olaylar üzerine nazil olmuştur. Son dört ayet ise Medine münafıkları hakkında nazil olmuştur ki onlar gösteriş olsun diye namaza gelirlerdi yalnız başına oldukları zaman ise namazı terk ederlerdi. (Suyutî Esbab-ı Nüzul 122)


  TEFSİR

  Bu sûre bize şunları bildirmektedir:
  İnsanlar yaptıkları iyilik veya kötülüğün karşılığı olarak mükâfat veyahut ceza göreceklerdir.
  Herkesin bir gün olup da ettiklerini bulmaları Allâhü Teâlâ'nın inanılması gerekli kesin kanunu hak dînidir.


  Buna inanmayıp da
  "Dînin aslı yoktur; öldükten sonra ettiklerimizin mükâfatını veya cezâsını göreceğimiz de yalandır"
  diyen adamların bulunması şaşılacak şeylerdendir ve düşüncesizliktir.


  Âhirete cezâ gününe inanmıyanlar öyle kimselerdir ki:
  Onlar öksüzü itip kakar; kendisinde Allah korkusu olmadığı için yüreği katıdır;
  zayıflara insaf ve merhamet etmiyerek onları kakıştırır;
  onlara hakaretle bakar; kovar ve azarlar.
  Bu onların âdetlerindendir.
  Demek ki bu huylar âhirete îmansızlık alâmetlerindendir.


  Sonra böyleleri çaresizlerin ve yoksulların haline yiyeceklerine dair başkalarına bir teşvikte de bulunmazlar.
  Bunları hiç düşünmezler. Ne kendileri doyurur ne de vakti hali yerinde olanların bakıp gözetmeleri için kayırır tavsiye ve yardımlarda bulunur.
  Hiçbir suretle fakir ve düşkünlerin halini düşünmez böylelerine bakmaz ve bakılmasına taraftar olmaz.
  İşte bu gibi insafsızlıklar dîne ve âhirete inanmıyan kimselerin huyudur. Bu kötü huylar onlar için tabiîdir.


  Fakat asıl şaşılacak şey dindar görünenlerin bu kötü huylarla huylanmalarıdır. Bu sûre bize şunu da tâlim ediyor ki: Dînin rûhu Allâh'ın buyruklarına üstün bir saygı ile bağlanmaktır. Namaz da dînin direğidir. Namaz kılmak Allâh'ın huzurunda durmaktır. Böyle yüksek bir huzurda olduğunu düşünmiyerek namazın önemini takdir etmiyerek baştan savma yapmak yahut Allâh için ve temiz bir niyetle kılmayıp dünyevî bir fayda düşüncesiyle ve başkaları görsün diye kılmak; malının zekâtını vermemek ve hattâ kimseye bir yardımda bulunmamak ve nekeslik etmek Allâh yanında büyük bir cezâya sebeptir.

  Bunların bu halleri dinsiz ve îmansız olanların yetimi itip kakıştırmasından fakirlere düşkünlere yardım etmemesinden daha ziyade kötüdür ve yazık bu gibilere.


  Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla.  1- Gördün mü o dini yalanlayanı  Ey Muhammed Allahın sevap vereceğini ve cezalandıracağını yalanla*yan kişiyi gördün mü O kişi bu sebeple

  Allahın emrini tutup yasağından kaçın*maz.

  Âyette zikredilen "Din" kelimesinden maksat Abdullah b. Abbas´a göre "Allahın hükmü" İbn-i Cüreyc´e göre ise "Hesaba çekilme" demektir.  2-3- Yetimi itip kakan yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen işte O´dur  "Yetimi itip kakan" ifadesi Abdullah b. Abbas ve Mücahid tarafından "Yetime hakkını vermeyen onu doyurmayan" şeklinde Katade ve Dehhak tara*fından "Yetimi ezen" şeklinde Süfyan es-Sevri tarafından da "Kovalayan" şek-İinde izah edilmiştir.

  Âyet-i kerimede hesaba çekilmeye inanmayan kimsenin kendisi bizzat hayır ve hasenat yapmadığı gibi başkalarım da bu hususta teşvik etmediği beyan edilmektedir.  4- Vay o namaz kılanlarını haline

  5- Ki onlar kıldıkları namazdan habersizdirler.  "Onlar kıldıkları namazdan habersizdirler." şeklinde tercüme edilen âyet-i kerime müfessirler tarafından çeşitli şekillerde izah edilmiştr.

  Abdullah b. Abbas Mesruk Ebudduha İbn-i Ebza Sa´d b. Ebi Vakkas ve Müslim b. Sübeyh bu âyeti şöyle izah etmişlerdir: "Vay haline o namaz kı*lanların ki onlar namazlarını vaktinde kılmazlar. Onu vaktini geçirdikten sonra kılarlar."

  Abdullah b. Abbas ve Mücahid´den nakledilen başka bir görüşe göre on*lar bu âyet-i kerimeyi şöyle izah etmişlerdir: "Vay o namaz kılanların haline ki onlar devamlı namaz kılmazlar. İnsanların kendilerini gördüğü yerde gösteriş olsun diye namaz kılar görmedikleri yerde namazı terkederler."

  Mücahid Katade ve İbn-i Zeyd´den nakledilen diğer bir görüşe göre âyetin manası şöyledir: "Vay o namaz kılanların haline ki onlar namazlarına karşı gevşektirler ve namazlarından gafildirler."

  Taberi bu âyetlerin şu şekilde izah edimesinin daha doğru olacağını söy*lemiştir. "Vay haline o kimselerin ki. namazlarına karşı gaflet içindedirler. Baş*ka şeylerle meşgul olarak bazan namazı terkederler bazan da vaktini geçirirler." Taberi âyetin böyle izah edildiği takdirde "Namazı terkedenier ve namazın vak*tini geçirenler" şeklindeki iki görüşü de kapsayacağını bildirmiştir. Taberi âyetin böyle izah edildiği takdirde "Namazı terkedenier ve namazın vaktini geçirenler" şeklindeki iki görüşü de kapsayacağını bildirmiştir. Taberi bu görüşü*ne dair iki hadis-i şerif zikretmişir. Bunlardan biri Sa´d b. Ebi Vakkas´tan rivayet edilmiştir. Sa´d diyor ki: "Ben Resulullahtan namazlarına karşı gaflet içinde olanlardan sordum. Buyurdu ki: "Onlar namazlarının vakitlerini geçirenlerdir." hadisidir. Diğeri ise Ebu Berze el-Eslemi tarafından rivayet edilen şu hadis-i şe*riftir. Ebu Berze diyor ki: "Onlar o kimselerdir Jti namazlarına karşı gafildirler." âyet-i kerimesi nazil olunca Resuluüah şöyle buyurdu: "Allahu ekber bu namaz sizin için herbirinize bütün dünya kadar şeyler verilmesinden daha hayırlıdır. Namazına karşı gafil olan kimse kıldığı namazdan hayır ümid etmeyen ve kıl*mamaktan dolayı rabbinden korkmayan kimsedir."
  6- Onlar gösteriş yaparlar.  Onlar öyle kimselerdir ki namaz kıldıkları zaman gösteriş yapmak için namaz kılarlar.
  Çünkü onlar Allahin sevap vereceğini ümid ederek ve cezalan*dırmasından korkarak namaz kılmazlar.
  Sadece müminlerin kendilerinin namaz kıldıklarını görüp mümin sanmaları
  ve böylece mallarını ve canlarını korusunlar diye namaz kılarlar.


  Âyette zikredilen "İnsanlar"dan maksat Resulullah döneminde kafirlik*lerini gizleyen münafıklardır.

  Mücahid Dehhak ve Abdullah b. Abbas bu kişileri bu şekilde açıklama*lardır.  7- Onlar başkasına en ufak yardmi esirgerler.  Onlar insanların kendilerinde bulunan herhnagi bir şeyden faydalanma*larına engel olurlar.

  Âyette zikredilen ve "En ufak yardım" şeklinde tercüme edilen "Mâûn" kelimesinden neyin kasdedildiği hakkında müfessirler çe*şitli izahlarda bulunmuşlardır:

  Hz. Ali Abdullah b. Ömer Said b. Cübeyr Katade Hasan-1 Basri Mu-hammed b. el-Hanefiyye Dehhak ve İbn-i Zeyd burada zikredilen "Mâûn" keli*mesinden maksadın Allahın farz kıldığı zekat olduğunu söylemişlerdir.

  Abdullah b. Mes´ud Said b. Iyad İbrahim en-Nehai Said b. Cübeyr Ebu Malik ve Abdullah b. Abbas´tan nakledilen diğer bir görüşe göre "Mâûn" keli-´ meşinden maksat komşulukta bulunma ve emanet olarak eşya vermektir. Ab*dullah b Mes´ud bunların balta keser kova gibi şeyler olduklarını söylemiştir.

  Muhammed b. Ka´b el-Kurezi ise "Mâûn"un iyilikte bulunmak olduğunu söylemiş Said b. el-Müseyyeb ve Zühri ise Mâûn´un mal demek olduğunu söy*lemişlerdir. Taberi Mâûn´un insanların faydalanacağı herşey şeklinde izah edil*mesinin âyetin genel ifadesine daha uygun düştüğünü söylemiş böylece Mâûn´a engel olanların komşuluğa engel olanları da Allahın mallarında farz khdiği ze*katı vermeyenleri de kapsayacağını söylemiştir.


  FAZİLETLERİ

  41 Defa okuyan Hz. Muhammed'i rüyasında görür.

  41 kere küçük çocuğa okunsa o çocuk afetlerden korunur.
  Hemen Paylaş!

  Konu Sır tarafından (16-07-2012 Saat 17:56 ) değiştirilmiştir.
  Gökyüzü likes this.
  Yaşanmadan Çözülmeyen
  'Sır' Benim


 

 

LinkBacks (?)


Künye Uyarı
Powered by vBulletin® Version 4.1.12
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0
Extra Tabs by vBulletin Hispano
Sanal Dünyanın Gerçek Ailesi
Copyright ©2007-2015 Forumuz.Net

Sosyal paylaşım platformu olan Forumuz.Net sitemizde, kullanıcılar, 5651 sayılı kanunun ilgili maddesine ve TCK'nın 125. maddesine göre yaptıkları paylaşımlardan sorumludur, kullanıcı kaynaklı herhangi bir durumdan Forumuz.Net sitesi sorumlu değildir. Tüm hukuksal bildirimleriniz/sorunlarınız/istekleriniz ve şikayetleriniz için İLETİŞİM panelinden bizlere ulaşabilirsiniz, Forumuz.Net yönetimi en geç "3" iş günü içerisinde dönüş yapacaktır. Platformumuz; kişilik ve telif hakları korunumu, illegal paylaşım ve korsanla mücadele konusunda yetkililere yardımcı olmayı ilke edinmiştir.


sohbet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347