Forumuz.Net sitesine hoş geldiniz.
1 den 3´e kadar. Toplam 3 Sayfa bulundu
 1. #1
  Banlı

  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Şehr-i Stanbul
  Yaş
  26
  Tecrübe Puanı
  0
  Mesajlar
  1,563

  Standart İtirazın İptali Davası

  İtirazın İptali Davası

  I. GİRİŞ

  Borcun rıza ile ödenmemesi halinde alacaklının isteği üzerine devlet kuvveti yardımı ile borcun edası ve ifası sağlanabilir. Devlet kuvvetini temsil eden icra dairesi borçlunun mevcut ise mal ve parasına el koyarak ve gerekirse mallarını satarak paraya çevirdikten sonra satış bedelini alacaklıya vermek suretiyle görevini yerine getirir.

  Bu anlamda icra hukuku icra takibi (cüz’i icra) ve iflas takibi (külli icra) olmak üzere ikiye ayrılır. İcra takibi de kendi içinde ilamlı icra ve ilamsız icra olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlardan ilamlı icrada alacağın niteliği önemli değildir. Her türlü alacak için ilamlı icra yoluna başvurulabilir. Ancak aynı şeyi ilamsız icra için de söylemek mümkün değildir. İİK. m 42’ye göre kural olarak yalnız para ve teminat alacakları için ilamsız icra yoluna başvurulabilir.
  İlamsız icra da kendi içinde “genel haciz yoluyla takip “kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip” ve “kiralanan gayrimenkullerin ilamsız icra yoluyla tahliyesi” olmak üzere üç gruba ayrılır. İtirazın iptali davası bunlardan “genel haciz yoluyla takip” içerisinde yer almaktadır.
  İtirazın iptali davasının söz konusu olabilmesi için alacaklının icra dairesine takip talebinde bulunması(İİK.m.58) ve borçlunun süresinde ödeme emrine itiraz etmesi gerekir. Alacaklının takip işlemini başlatması için elinde bir ilamın(mahkeme kararı) olması gerekmediği gibi alacağını belgeleyen herhangi bir senede de ihtiyacı yoktur. Alacaklının borcun sebebini açıklaması yeterlidir.
  İcra takibine devam edilebilmesi alacaklının bu itirazı hükümden düşürtmesi ile mümkündür. Başka bir deyişle duran takibin yürüyebilmesi için “itirazın ref’i” yani kaldırılması gerekir. Kanun koyucu alacaklıya bu amaçla üç imkan tanımıştır. Bunlardan biri alacaklı itirazın kendisine tebliğinden itibaren 6 ay içinde icra mahkemesine başvurarak itirazın kesin ya da geçici olarak istemesi (İİK. m.68 ve 68-a) bir diğeri itirazın alacaklıya tebliğinden itibaren bir yıl içinde itirazın iptali davası açmak( İİK. m. 67) ve bu bir yıllık süre kaçırılırsa mahkeme de genel hükümler dairesi içerisinde eda davası açılabilir. Adı geçen bu süreler hak düşürücü nitelikte sürelerdir.
  Alacaklının takip talebi üzerine icra müdürü borçluya bir ödeme emri gönderir. Bunun üzerine borçlu ödeme emrine itiraz ederse takip işlemi durur. Takip işlemine devam etmek isteyen alacaklı borçlunun itirazını hükümden düşürmediği sürece takip işlemine devam edemez. Alacaklının bu durumda iki seçeneği vardır. Biri itirazın kaldırılması yolu diğeri ise itirazın iptali yoludur. Bizim inceleme konumuz itirazın iptali davası olduğundan bu konu hakkında bilgilendirme yapılacaktır.
  II. itirazın iptali davası

  1. itirazın iptali davaSInın açılması:

  İtirazın iptali davası alacaklının elinde İİK. m. 68 ve 68-a’da belirtilen belgelerin olmaması halinde açılır. Alacaklı bu belgelere sahipse yine bu davayı açabilir ancak bu belgelere sahip değilse itirazı giderebilmek için itirazın iptali davası açmak zorundadır.Buna göre elinde İİK. m.68’deki belirtilen özelliklere sahip bir belge bulunduran alacaklı dilerse itirazın iptali davası veya dilerse itirazın kaldırılması yoluna başvurabilecektir. Bu seçim hakkını mahkemede itirazın iptali davası açmak suretiyle kullanan alacaklı icra mahkemesinde itirazın kaldırılmasını talep edemez. Fakat önce icra mahkemesine başvuran alacaklı bu yolu bırakarak itirazın mahkemede iptalini talep edebilir. Çünkü kanunda bunun aksini öngören bir hüküm bulunmamaktadır.

  Bununla beraber itirazın kaldırılmasını tetkik merciinden isteyen ve fakat bu istemi reddedilen alacaklı artık İİK. m. 67 maddesi uyarınca itirazın iptalini ve inkar tazminatına hükmolunmasını isteyemez. Ancak genel hükümler dairesinde alacak davası açabilir.

  A. itirazın iptali davası açılmasının şartları:

  İtirazın iptali davası belgeye bağlı olmayan veya belgeye bağlı olmaklar beraber likid olmayan alacaklarda açılabilir. İcra ve İflas Kanunu’nun 68. maddesinde aranan belgelere sahip olmasına rağmen itirazın kesin kaldırılması için icra mahkemesine başvurmak istemeyen alacaklı itirazın kendisine tebliğinden itibaren (1 yıl içinde) doğrudan doğruya genel mahkemeye başvurmak suretiyle itirazın iptali davası açabilir.

  Usul Hukuku’nda dava şartları dava açılabilmesi için değil mahkemenin davanın esası hakkında inceleme yapabilmesi için gerekli olan şartlardır. Dava şartları üç grup olup bunlar; dava şartları(yargı hakkı yargı yolu görev) taraflara ilişkin dava şartları (davada iki tarafın bulunması taraf ehliyeti dava ehliyeti davaya vekâlet ehliyeti ve geçerli vekâletname) ve dava konusuna ilişkin dava şartlarıdır (kesin hüküm bulunmaması ve hukuki yarar). Bu genel dava şartları itirazın iptali davası içinde geçerlidir. İtirazın iptali davasının açılabilmesi için bunlardan başka özel dava şartlarının da bulunması gerekmektedir. Bu dava şartlarından birinin bulunmaması halinde açılan itirazın iptali davası usulden reddedilmelidir. Özel dava şartları olarak:


  a. Geçerli Bir İcra Takibinin Bulunması:

  Geçerli bir ilamsız icra takibinden bahsedebilmemiz için kural olarak genel haciz yoluyla takip bulunması gerekir. İlamsız icra kural olarak yalnız para ve teminat alacakları için mümkündür. Fakat burada bazı istisnalar mevcuttur. Bunlara kısaca değinecek olursak;

  İtirazın iptali davasında geçerli bir icra takibinden bahsedebilmemiz için alacağın daha önceden herhangi bir ilama konu edilmemiş olması gerekir. Bunun anlamı bir dava şartı olarak kesin hüküm bulunmaması gerekir. Ayrıca ilamsız icraya konu olan alacağın ya para ya da konusu para olan teminat alacağı olması gerekir. Konusu para olan alacak Türk parası olarak belirtilmelidir. Yabancı para alacakları için alacaklı hangi tarihteki kur karşılığını istiyorsa bunu göstermelidir (İİK. m. 58/3).

  Konusu altın olan alacaklar için ilamsız icraya başvurulamaz.

  Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte itirazın iptali davası hükümleri uygulanamaz. Çünkü itiraz doğrudan icra mahkemesine yapılır ve icra mahkemesine yapılan itiraz takibi kendiliğinden durdurmaz. Doğal olarak takip durmadığına göre hükümden düşürülecek bir şey de bulunmamaktadır.

  Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takipte de esasen itirazın iptali davası söz konusu olmaz. İcra ve İflas Kanunu madde 45’e göre rehinli alacaklarda kural olarak genel haciz yoluyla takip yapılamaz. Ancak 45.madde de yer alan atıflardan anlaşılacağı üzere (m.147 150a ) istisnaen de olsa itirazın iptali davası söz konusu olabilmektedir.
  Eğer takip konusu paradan başka bir şeyin teminat gösterilmesine ilişkin ise ve borçlu ödeme emrine itiraz ederse alacaklı icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını talep edemeyecek yalnızca itirazın iptali davası yoluna gidebilecektir.

  Bundan başka kiralanan gayrimenkullerin ilamsız tahliyesinde de itirazın iptali davası söz konusu olmaz.

  Yukarda sayılanlar da göz önünde bulundurulduğunda geçerli bir ilamsız icra takibinin başlaması için alacaklının icra dairesine yazılı veya sözlü olarak bir takip talebinde bulunması gerekir. Alacaklının takip talebinde bulunabilmesi için alacağın bir senede dayanması zorunlu olmadığı gibi takibin dayanağı belgenin İcra ve İflas Kanunu’nun 68. maddesindeki yazılı belgelerden olması da gerekmez. Alacaklının takip talebinde bulunmasıyla icra müdürü ödeme emri düzenleyerek borçluya ödeme emri gönderir.

  b. Borçlunun Geçerli Bir İtirazının Bulunması:

  Borçlu ödeme emrinin kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içinde hiçbir sebep göstermeden ödeme emrine itiraz edebilir. Ödeme emrine itirazında borçlu sebep olarak imzaya itiraz veya borca itirazı gösterebileceği gibi takip yapma yetkisine veya yetkiye itiraz edebilir. Borçlu imzaya itirazını ayrıca ve açıkça belirtmelidir aksi halde senet altındaki imzayı kabul etmiş sayılır.

  Borçlu süresi içinde ödeme emrine itiraz ederken sadece yetki itirazında bulunmuş ve ayrıca esasa itiraz etmemiş ise mahkemede itirazın iptali davası açamaz. Bu durumda alacaklı icra mahkemesine yetki itirazının kaldırılması için başvurmalıdır. Ancak borçlu yetki itirazı ile birlikte imzaya ya da borca da itiraz etmiş ise ve alacaklı da İcra ve İflas Kanunu m.68’de sayılan belgelere sahip değilse bu durumda alacaklı yetki ve itirazın hükümden düşürülmesi için itirazın iptali davası açabilir.

  Bundan başka borçlu derdestlik itirazında bulunur ise alacaklı itirazın iptali davası açamaz.

  Borçlu itirazını yedi gün içinde dilekçeyle veya sözlü olarak icra dairesine bildirebilir. İcra dairesi yerine icra mahkemesine yapılan itiraz hukuki sonuç doğurmaz.


  c. Davanın Süresinde Açılmış Olması:

  İtirazın iptali davası borçlunun itirazının alacaklıya veya vekiline tebliğinden itibaren bir yıl içinde açılmalıdır. Bu süre hak düşürücü nitelikte bir süre olup hâkim tarafından re’sen gözetilir. Sürenin hesaplanmasında İcra ve İflas Kanunu’nun 19. maddesi dikkate alınır. Bu süre geçirilirse eğer alacaklı artık itirazın iptali davası değil normal bir alacak davası açabilir.

  ç. Hukuki Yarar:

  Bir dava şartı olarak hukuki yarar itirazın iptali davasında da mevcut olmalıdır. Huku-ki yarardan söz edilebilmesi için mahkeme kararına ihtiyaç duyulmalıdır. Bir konuda mah-kemeye başvurup karar almadan daha basit ve kolay başka bir yolla aynı sonuca ulaşılabiliyorsa bu konuda mahkemeye başvurmakta hukuki yararın olduğu söylenemez. Çünkü takip durmamışsa mahkeme kararına ihtiyaç olmadığı gibi daha basit daha kolay bir yolla (itirazın kaldırılması veya duruma göre şikayet) takibe devam edip hakka ulaşmak mümkündür.

  Elinde İcra ve İflas Kanunu madde 68 ve 68a’ da sayılan belgeleri bulunan alacaklının itirazın kaldırılması yerine itirazın iptali davası açmasında hukuki yararı olup olmadığı konusunda ise itirazın kaldırılması yolu maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmediğinden alacaklının itirazın iptali yoluna başvurmakla hukuki yararının var olduğu söylenebilir. Ancak alacaklıya hem itirazın icra mahkemesinde kaldırılmasını talep etme hem de mahkemede itirazın iptali davası açabilme imkânını tanımak gerekir.

  d. Kesin Hüküm ve Derdestlik:

  Bir diğer dava şartı olarak açılan dava hakkında daha önceden mevcut olan bir kesin hüküm bulunmaması gerekir. Kesin hükümden bahsedebilmemiz için önce ve sonra açılan davanın tarafları konusu ve sebebinin aynı olması gerekir. Kesin hüküm davanın her aşamasında taraflarca ileri sürülebileceği gibi mahkemece de re’sen gözetilir. Eğer itirazın iptali davasına konu olan uyuşmazlık hakkında kesin hüküm varsa mahkeme dava şartı yokluğundan davanın reddine karar vermelidir.

  İtirazın iptali yolunu tercih eden ve bunun için mahkemede dava açan alacaklı bu dava neticesinde verilecek hüküm sadece takip hukuku bakımından değil maddi anlamda da kesin hüküm teşkil edeceği için sağlanacak hukuki koruma noktasında artık icra mahkemesine başvurarak itirazın kesin kaldırılmasını talep edemez. Fakat önce icra mahkemesine başvuran alacaklı daha sonra mahkemeye başvurarak itirazın iptalini talep edebilir. Alacaklı aynı hukuki yararı olacağı gerekçesiyle itiraza uğrayan alacağın bir kısmı hakkında itirazın iptali diğer kısmı hakkında itirazın kaldırılması yoluna gidemez.

  e. Takibi Geçersiz Kılacak Diğer Sebepler:

  Takip hukukuna ilişkin bir durumun şikâyet sebebi olarak ortaya çıkması halinde icra mahkemesi işlemin kanuna ve olaya göre aykırılığını tespit ederse işlemi iptal edecektir. Mesela senet kambiyo senedi vasfında olmadığı halde icra müdürü böyle bir takibi talebini kabul etmişse şikâyet üzerine icra mahkemesi yalnız ödeme emrinin iptalini değil takibin iptaline de karar verecektir.

  Ancak icra mahkemesinin şikâyet hakkında verdiği kararlar maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmeyeceği için ileride aynı taraflar arasında aynı konu hakkında aynı sebebe dayanılarak takipte bulunulması ya da genel mahkemelerde dava açılabilmesi mümkündür.


  Hemen Paylaş!


 2. #2
  Banlı

  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Şehr-i Stanbul
  Yaş
  26
  Tecrübe Puanı
  0
  Mesajlar
  1,563

  Standart

  1. itirazın iptali davasının Türk hukukundaki yeri

  A- İtirazın İptali Davasının Hukuki Niteliği

  a- Doktrinde İleri Sürülen Görüşler:

  Doktrinde itirazın iptali davasının hukuki niteliği konusunda görüş birliği bulunmamaktadır. Bir görüşe göre itirazın iptali davası eda(tahsil) davasıdır. KURU’ ya göre itirazın iptali davası müddeabihi takip konusu yapılmış ve borçlunun itiraz etmiş olduğu normal bir alacak (eda) davasıdır.Ayrıca KURU’ ya göre alacaklı dava dilekçesinde hem itirazın iptali (ve icra inkâr tazminatı) talebinde hem de tahsil talebinde bulunabilmelidir görüşünü savunmaktadır.

  Doktrindeki ikinci bir görüş ise itirazın iptali davasının tespit davası olduğu görüşüdür. Bu görüşü savunanlara göre itirazın iptali davası ile alacaklı mahkemeden borçlunun bir edaya mahkûm edilmesini istememekte mahkemede itirazın iptalini kabul etmekle borçluyu bir edaya mahkûm etmemektedir. İtirazın iptali davası bu nedenlerden dolayı bir tespit davası niteliğindedir. Ancak dava sonucunda alınacak ilamın mahkeme masrafı ile icra inkâr tazminatına ilişkin kısımları bir eda(tahsil) davası niteliğindedir.

  Doktrindeki bir diğer görüş ise itirazın iptali davasının tespit ve eda isteklerinden meydana gelen takip hukukuna özgü bir dava olduğu görüşüdür. Zira itirazın iptali davasıyla alacaklı ödeme emri ile takip konusu yaptığı alacağın varlığının tespitini talep etmekte ise de davacı sonuç olarak alacağın tahsilini amaçlamaktadır.

  b- Yargıtay’ın görüşü:

  Yargıtay’ın da itirazın iptali davasının hukuki niteliği ile ilgili olarak tam bir görüş birliği içinde olduğunu söylemek zordur.

  Yargıtay daha eski kararlarında”itirazın iptali davasının bir eda davası olmadığını bu nedenle tahsil kararı verilemeyeceğini belirtmiş ve bu davayı tespit davası olarak nitelendirmiştir.
  Yargıtay bazı kararlarında ise alacağın ödettirilmesi talebi ile birlikte icra inkar tazminatının tahsilinin talep edilmesi halinde bu davanın alacağın tespitini de kapsadığını itirazın iptali veya kaldırılması kelimeleri geçmese dahi alacağın varlığının ispatı suretiyle itirazın iptali isteminin alacağın tahsili hakkındaki davanın kapsamı içinde bulunduğunu belirtmiştir.

  Yargıtay daha sonraki kararlarında ise “itirazın iptali davasının tespit davası niteliğinde olduğu görüşünden hareketle bu dava sonucunda mahkemenin sadece itirazın tahsiline karar verebileceğini alacağın tahsili şeklinde karar veremeyeceğini” kabul etmiştir.

  Yargıtay’ın bu şekilde zaman içinde görüş değiştirmesinin nedeni itirazın iptali davasının konusu bakımından düşülen hatadır. Yargıtay’a göre itirazın iptali davasında alacaklı itirazın iptali ile takibin devamına karar verilmesini istediğine göre istekle bağlı kalınarak hüküm kurulması gerekir. Aksi takdirde alacağın tahsiline de karar verilecek olursa Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 74. maddesine aykırı davranılmış olur.

  Yargıtay daha yeni kararlarında ise itirazın iptali ve alacağın tahsilinin birlikte istenemeyeceğine karar vermiştir. Gerekçe olarak da nitelikleri ve sonuçları farklı olan bu talepleri içeren davalarda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 179/3 ve 75/2 maddeleri uyarınca ilk önce davacıya talep sonucu açıklattırılarak davacının itirazın iptali veya alacak(eda) davasını tercih etmesi ve mahkemenin bu talebe göre hüküm kurması gerektiği hususunda karar vermiştir.

  Bununla birlikte Yargıtay 13. Hukuk Dairesi ise bir kararında itirazın iptali davasında hem itirazın iptaline hem de alacağın tahsiline karar verilmesinin istenebileceğini kabul etmiştir.

  Hal böyle iken hangi durumda neye göre karar verilmelidir? Bunun için ilk önce tespit edilmesi gereken husus davanın 1 yıllık süre içinde açılıp açılmadığını belirlemek gerekir. Eğer alacaklı davasını 1 yıllık süre içerisinde açmazsa davanın itirazın iptali davası olmadığı normal bir alacak davası olduğu kendiliğinden kabul edilecektir. Dava 1 yıllık süre içinde açılmışsa ve davacı alacaklı takipten ve takibin bertaraf edilmesinden bahsederek dava dilekçesinin talep kısmında bu yönde açıklama olmadan sadece “tahsil” talep eder ise o zaman talebinin ne olduğu açıklattırılmalıdır. Çünkü bu durumda davacının mahkemeden ne istediği yeterince açık değildir. Hâkim Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu madde 75’e göre de hukuku re’sen uygulayamaz çünkü davacı tazminata mahkûm edilme tehlikesine karşı itirazın iptali davası yerine alacak(eda) davası da açmış olabilir.

  Buna karşılık davacı alacaklı dava dilekçesinde takipten bahsetmekle birlikte dava dilekçesinin talep sonucu kısmında hem takibe devam edilmesini hem alacağın ödenmesini ve ayrıca icra inkâr tazminatı ile birlikte faiz de isterse davanın duraksamaya gerek kalmaksızın itirazın iptali davası olduğu kabul edilmelidir. “Çünkü itirazın iptali davası bir alacak(eda) davası olarak kabul edilecek olursa içinde doğal olarak tahsili de içereceğinden ayrıca talebi açıklattırmaya gerek yoktur.”


  c- Değerlendirme ve kendi görüşümüz:


  İtirazın iptali davası konusunda hem doktrinde hem de Yargıtay’da görüldüğü üzere bir fikir birliğine varılamamıştır.

  “Eğer doktrinde ve bazı Yargıtay kararlarında da ifade edildiği gibi itirazın iptali davasının hukuki niteliği bir tespit davası olarak nitelendirilirse davayı kazanan alacaklı mahkemeden alacağı ilamı sadece itiraz ile durmuş olan ilamsız takip dosyasına koyarak takibin devamını talep edebilecek itirazın kesin kaldırılması kararının icrasında olduğu gibi yeni bir ilamlı takip yapmak şeklinde tercih hakkına sahip olamayacaktır.” Ancak itirazın iptali davası başlı başına bir tespit davası değildir. Çünkü alacaklının eda davası açabilecekken tespit davası açmasında hukuki yarar olmayacağından tespit davasının şartlarından olan hukuki yarar şartı sağlanmamış olacaktır. Bundan başka tespit davaları bir hukuki ilişkinin var olup olmadığını tespit etmeye yarayan davalardır. Ancak dava nedeni olan takip haksız fiile ya da sözleşmeye de dayanabilir. Bu nedenlerle itirazın iptali davasına bir tespit davası diyemeyiz.

  Buna karşılık itirazın iptali davasını normal bir eda davası olarak değerlendirebilir miyiz? İtirazın iptali davası normal bir eda davasından farklı olarak takip prosedürü içerisinde yer alan ve takibin devamını sağlamaya yönelik bir dava çeşididir. İtirazın iptali davasının icra inkâr tazminatına yönelik kısmı eda davası niteliğindedir.

  Kanımca itirazın iptali davası tespit davası niteliğinde olduğundan mahkeme sadece itirazın iptaline karar vermeli ayrıca alacağın tahsiline karar vermemelidir ya da mahkeme alacağın tahsiline karar vermeli ancak icra inkâr tazminatına karar vermemelidir. Bunun nedeni borçlunun da menfaatler dengesi açısından korunmasını sağlamaktır.

  B-İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA YARGILAMA

  a. Görevli ve Yetkili Mahkeme:

  İtirazın iptali davasında görevli mahkeme HUMK.’un 1–8. maddelerine göre belirlenir. Görev belirlenirken faiz ve icra inkâr tazminatı hesaba katılmaz. Dava konusu alacak HUMK.’un 8/1 maddesinde öngörülen meblağdan fazla ise asliye hukuk mahkemeleri az ise sulh hukuk mahkemeleri görevlidir.

  Asliye ticaret mahkemesinin görevine giren ticari davalar asliye hukuk mahkemesinde açılmışsa veya ticari olmayan bir dava asliye ticaret mahkemesinde açılmışsa davalının iş bölümü itirazında bulunması gerekir (TTK m. 5/3). İş bölümü itirazı yalnız ilk itiraz olarak ileri sürülebilir (HUMK. m.187 vd.). İş bölümü itirazı süresinde yapılmaz veya haksız görülürse reddedilir.

  İcra ve İflas Kanunumuzda itirazın iptali davası ile ilgili olarak herhangi bir yetkili mahkemeye ilişkin düzenleme olmadığından itirazın iptali davasında yetkili mahkeme genel hükümlere göre tespit edilir.

  Buna göre itirazın iptali davasında yetkili mahkeme HUMK. m. 9’a göre davalının ikametgahının bulunduğu yerdeki mahkemedir. Ancak itirazın iptali davasına konu olan alacak sözleşmeden kaynaklanıyorsa dava ifa yeri mahkemesinde de açılabilir. Borcun ifa yeri Borçlar Kanunu m. 73’e göre tespit edilir. Buna göre borcun ifa yeri taraflarca açık veya zımnen belirlenmişse dava bu yer mahkemesinde açılır. Buna karşılık sözleşmeden borcun ifa yeri anlaşılamıyorsa ve borcun konusu bir miktar para ise itirazın iptali davası ödeme zamanındaki alacaklının ikametgâh mahkemesinde açılabilir.

  Borçlar Kanunu’nun 73. maddesi götürülecek borçlarda uygulanır aranacak borçlar için bu hüküm uygulanmaz. Örneğin kambiyo senetlerine ait alacaklar aranacak alacaklar olduğundan bu hüküm uygulama alanı bulmaz.

  HUMK. m. 10’a göre borcun ifa yeri dışında davalı veya vekilinin dava açıldığı sırada orada bulunması şartıyla sözleşmenin kurulduğu yer mahkemesi de yetkili sayılmıştır. HUMK. m. 21’e göre ise itirazın iptali davasına konu olan alacak haksız fiilden kaynaklanıyorsa haksız fiilin meydana geldiği yer mahkemesinde de dava açılabilir.

  Taraflar dilerlerse eğer yetki sözleşmesi yapabilirler. Tarafların belli bir uyuşmazlık için kanunen yetkili olan veya olmayan bir mahkemeyi yetkili kılmak için yaptıkları sözleşmeye yetki sözleşmesi denir.

  Yetkinin kamu düzenine ilişkin bulunmadığı durumlarda yetki itirazı ilk itirazdır ve mahkemece re’sen dikkate alınmaz. Yazılı yargılama usulünde yetki itirazı esasa cevap süresi içinde yapılmalıdır. Basit yargılama usulünde yetki itirazı ilk oturuma kadar en geç ilk oturumda esasa girmeden önce yapılabilir. Yetki itirazında bulunan davalı yetkili mahkemeyi belirtmelidir.

  Borçlu süresi içinde ödeme emrine itiraz ederken sadece yetki itirazında bulunmuş ve ayrıca esasa itiraz etmemiş ise alacaklı icra mahkemesinden itirazın kesin kaldırılmasını talep edebilir; mahkemede itirazın iptali davası açamaz. Keza borçlu hem yetkiye hem de esasa itiraz etmişse alacaklı sadece yetki itirazının iptali için mahkemede dava açamaz. Çünkü yetki itirazını inceleme görevi icra mahkemesine aittir.

  Davalı icra takibi sırasında sadece borca itiraz edip icra dairesinin yetkisine itirazda bulunmamış olabilir. Bu durumda davalı icra dairesinin yetkisini kabul etmiş sayılır. Ancak bu davalının itirazın iptali davasının açıldığı mahkemenin de yetkisini kabul ettiği anlamına gelmez. Böylece alacaklı itirazın iptali yoluna gitmişse borçlu bu mahkemenin yetkisine itiraz edebilir.

  Buna karşılık borçlu ilamsız icra takibine sadece icra dairesinin yetkisi yönünden itiraz etmişse alacaklı itirazı hükümden düşürtmek için itirazın iptali davası açamaz. Bu durumda alacaklı icra mahkemesine başvurabilecektir (İİK. m. 50/2).

  Davalı borçlu icra dairesinin yetkisi ve borca itirazda bulunduktan sonra itirazın iptali davasına bakan mahkemenin yetkisine de itiraz ederse itirazın iptali davasına bakan mahkeme eğer kendini yetkili görürse icra dairesinin yetkisini inceleyemez. Mahkeme bu durumda icra dairesinin yetkisi bakımından icra mahkemesine başvurulmasını sağlamalıdır. Mahkeme yetkisiz olduğunu tespit ederse mahkeme genel hükümlere göre dosyayı yetkili mahkemeye gönderecektir.

  b. Dava Dilekçesi:

  Dava dilekçesinde yer alması gereken kayıtlar HUMK’un 179. maddesinde düzenlenmiştir. Hükme göre dava dilekçesinde; tarafların ve varsa kanuni temsilcilerin ve vekillerin ad ve soyadları ile adresleri(b.1) açık bir şekilde davanın konusu (müddeabih) (b.2) uyuşmazlığın konusunu oluşturan bütün olayların nelerden ibaret olduğu (b.3) hukuki sebeplerin özeti (b.4) açık bir şekilde iddia ve savunma (b.5) karşı tarafın cevap verebileceği süre (b.6) davacı veya varsa kanuni temsilci veya vekilin imzası bulunmalıdır. Davacı alacaklı dava konusunun (müddeabihin) parasal değerini göstermelidir.
  Dava dilekçesinde en önemli bölümlerden biri neticei talep kısmıdır. İtirazın iptali davasını tespit davası olarak kabul edenler davacının itirazın iptali ile takibin devamına ve icra inkâr tazminatına karar verilmesini isteyebileceğini alacağın tahsiline karar verilmesini isteyemeyeceğini savunmaktadırlar. Buna karşılık itirazın iptali davasını eda (tahsil-alacak) davası olarak nitelendirenler ise davacının bu davada alacağın tahsili ile birlikte itirazın iptali ile takibin devamına ve icra inkâr tazminatına karar verilmesini isteyebileceğini kabul etmektedirler. Kanaatimce davacı alacaklı hem itirazın iptalini hem de alacağın tahsilini talep etmesi halinde yargıcın HUMK. m. 179/3 ve 75/2 uyarınca davacıya istek sonucunu açıklattırmalı ve buna göre davayı sonuca bağlamalıdır.

  c. Cevap Dilekçesi:

  İtirazın iptali davasında davalı cevap dilekçesinde gerek usul hukukuna ilişkin gerekse maddi hukuka ilişkin tüm savunma sebeplerini (def’iler itirazlar) bildirmelidir. Aksi takdirde savunmanın genişletildiği itirazı ile karşılaşabilir.

  Bu çerçevede davalı cevap dilekçesinde:
  a. İtirazın iptali davası şartlarından bir ya da birkaçının bulunmadığını
  b. Yargı hakkı yargı yolu görev ve kamu düzenine ilişkin yetki konusunda mahkemeye ilişkin dava şartlarının bulunmadığını; taraf ehliyeti dava ehliyeti davaya vekâlet ehliyeti ve iki bulunması konusundaki taraflara ilişkin dava şartının bulunmadığını
  c. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 187. maddesinde sayılan ilk itirazlarını
  d. Davayı inkârını
  e. İtirazlarını (hakkın doğmamış olduğu hakkın sona erdiği gibi)
  f. Def’ilerini (zamanaşımı def’i gibi)

  ileri sürebilir.

  Borçlu bu davaya karşı vereceği cevapta ödeme emrine itiraz ederken bildirmiş olduğu itiraz sebepleri ile bağlı değildir. Borçlu ödeme emrine itiraz ederken ayrıca yetki itirazında bulunmamış olsa bile itirazın iptali davasında mahkemenin yetkisine itiraz edebilir. Aynı şekilde daha önce imza itirazında bulunmamış olsa bile şimdi imzayı inkâr edebilir. Borçlu cevap layihasında ödeme emrine itiraz ederken bildirmiş olup olmamasına bakmaksızın bütün itiraz sebeplerini bildirmelidir. Aksi halde savunmanın genişletildiği itirazı ile karşılaşabilir.

  ç. Yargılama Usulü ve İspat:

  İtirazın iptali davasının açılması normal bir eda davası gibidir. Bu dava takip alacaklısı tarafından itiraz eden takip borçlusuna karşı açılır.

  İtirazın iptali davası yargılama usulü bakımından Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’ndaki genel hükümlere tabidir. İtirazın iptali davasında uyuşmazlığın niteliği ve bununla bağlantılı olarak görevli mahkemenin türüne göre yargılama usulleri farklılık gösterir. Görevli mahkeme iş mahkemesi ise sözlü yargılama usulü; sulh hukuk mahkemesi ise basit yargılama usulü; asliye hukuk (ticaret) mahkemesi ise yazılı yargılama usulü uygulanır.

  Hâkim yargılamaya başlarken dava şartlarını incelemekle yükümlüdür. Ayrıca ileri sürülmüşse ilk itirazları ve esasa ilişkin savunmaları inceler.

  Medeni Kanunumuzun 6. maddesine göre kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça taraflardan her biri hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür. Bu genel hüküm gereği itirazın iptali davasında alacaklı alacağının varlığını ve miktarını ispatla yükümlüdür.

  İtirazın iptali davasında ispat vasıtaları bakımından genel hükümler uygulanacağı için hukuki ilişkinin niteliğine göre; genel hükümler çerçevesinde tanık dinletmek yemin teklif etmek senet ve sözleşme ibraz etmek ticari defter kayıtları üzerinde inceleme yapmak ve diğer ispat vasıtalarından yararlanmak mümkündür.

  3.itirazın iptali davasının sonuçlanması

  A-İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA KARAR

  Genel mahkemede açılan itirazın iptali davası sonunda mahkeme iki türlü karar verebilir. Biri davanın reddi diğeri de davanın kabulüdür. Bunun dışında taraf işlemleride davaya son verebilir. Bundan başka davanın konusuz kalması da bir diğer davayı sonlandıran işlem olarak karşımıza çıkar.

  a . Davanın Reddi:
  Mahkeme yaptığı incelemede takip konusu yaptığı alacağın mevcut olmadığı kanaatine varırsa itirazın iptali davasını reddeder. Mahkemenin davayı reddedebileceği bir diğer durum alacağın muaccel olmaması veya şarta bağlı borçlarda şartın gerçekleşmemiş olmasıdır. Davanın reddi kararı ( ve bu kararın kesinleşmesi) ile takip konusu alacağın mevcut olmadığı kesin hüküm olarak tespit edilmiş olur. Alacaklı borçluya karşı aynı alacaktan dolayı yeni bir alacak davası açamaz.

  Eğer dava zamanaşımı nedeniyle reddedilecekse yargıç zamanaşımının mahkeme de ileri sürülmüş olup olmadığına dikkat etmelidir. Çünkü yargıç zamanaşımı def’ini re’sen dikkate alamaz.

  b. Davanın Kabulü:

  İtirazın iptali davasında davanın kabulü halinde itirazın iptaline ve takibin devamına karar verilir. Borçlunun itirazı iptal edildiğinden alacaklı bu kararı icra dairesine vererek durmuş olan takibe devam edilmesini ve haciz yapılmasını isteyebilir. Ayrıca şartları mevcut ise davacı alacaklı lehine icra inkâr tazminatına karar verilmelidir. Ancak mahkeme alacağın tahsiline yönelik karar vermemelidir. Çünkü itirazın iptali ile alacağın tahsili davalarının şartları ve sonuçları birbirlerinden farklı olan iki ayrı dava türüdür. Bu nedenle sadece itirazın iptali yönünde karar verilmelidir.

  İtirazın iptali davasının kabulü halinde kesinleşmesine gerek yoktur. Alacaklı itiraz ile durmuş olan icra takibine devam edebilir. Alacaklının talebi olması halinde borçluyu hüküm olunan alacak miktarının % 40 ‘ından aşağı olmamak üzere tazminata mahkûm edilir.


  c.Davayı Sona Erdiren Haller:

  1. Feragat:

  Davadan feragat davacının talep sonucundan vazgeçmesidir (HUMK. m. 91). Karşılık dava dışında feragatte bulunacak taraf davacıdır.

  Davadan feragat hüküm kesinleşinceye kadar yargılamanın her aşamasında yapılabilir. Davacı talep sonucunun bir kısmından vazgeçebileceği gibi tamamından da vazgeçebilir. Ancak davadan feragat davayı geri alma kurumundan farklıdır. Davanın geri alınması davalının rızasına ihtiyaç gösterirken feragatte davalının rızası aranmaz. Davanın geri alınması ile davacı davayı daha sonra tekrar açabilir. Davacının şarta bağlı olarak davadan feragat etmesi feragat değil bir sulh teklifidir. Feragatle sona eren itirazın iptali davası tekrar dava konusu yapılamaz ve davacı alacaklı feragatten dönemez.

  2. Kabul:

  Davayı kabul davalının davacının talep sonucunu kabul etmesidir (HUMK. m. 92). Kabul de feragatte olduğu gibi hüküm kesinleşinceye kadar yargılamanın her aşamasında ileri sürülebilir. Kabul için mahkemenin veya karşı tarafın rızasına ihtiyaç yoktur. Kabul de kesin hüküm sonuçları doğurur ve davalı kabulden dönemez.


  3. Sulh:

  İtirazın iptali davası açıldıktan sonra mahkemede yapılan sulh ile dava kendiliğinden sona erer. Sulh görülmekte olan bir davanın taraflarının karşılıklı anlaşma ile dava konusu uyuşmazlığa son vermeleridir. Sulh sözleşmesinden söz edebilmek için karşılıklı fedakârlık bulunmalıdır. Sulh şarta bağlı olabileceği gibi olmayabilirde. Şarta bağlı olmayan sulh kesin hüküm sonuçlarını doğurur. Şarta bağlı sulh ise şarta bağlı hüküm kurulamayacağından ve henüz şart gerçekleşmediğinden kesin hüküm oluşturmaz. Buna karşılık sulhten dönme imkânı yoktur. Sulh sonucunda dava sona erer ve alacaklı bir daha aynı alacak için takip yapamaz.


  4. Diğer Sona Erme Halleri:

  İtirazın geri alınması veya borcun ödenmesi durumunda dava konusuz kalacağından dava sona erecektir.

  Davalı borçlu ödeme emrine itirazını her zaman geri alabilir. Bu durumda ortada iptaline karar verilebilecek geçerli bir itiraz bulunmadığından itirazın iptali davası konusuz kalacağından mahkemece “konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına” şeklinde bir hüküm kurulmalıdır. Davalı borçlunun itirazını geri alması onun haksız olduğunu gösterdiğinden alacaklı lehine icra inkâr tazminatına hükmedilmelidir.

  Borçlunun takip veya dava konusu borcu ödemesi durumunda itirazın iptali davasının konusu kalmayacaktır. Ancak alacaklı davacı borç ödense dahi icra inkar tazminatı talebinde bulunursa dava sona ermeyecek ve mahkeme bu konuda bir karar verecektir. Mahkeme icra inkâr tazminatına karar vermelidir.


  B-KANUNYOLLARI:


  Kanun yolları olağan ve olağanüstü kanun yolu olma üzere ikiye ayrılır. Olağan kanun yolu olarak temyiz ve karar düzeltme olağanüstü kanun yolu olarak ise yargılamanın yenilenmesi yolu mevcuttur. İtirazın iptali talebinin reddi veya kabulüne ilişkin mahkemelerce verilen kararlara karşı başvurulacak kanun yolları tamamen Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’ndaki genel hükümlere tabiidir. Alacaklı veya borçluya Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’ndaki şartlar dahilinde olağan ve olağanüstü kanun yollarına başvurmak konusunda herhangi bir sınırlama getirilmemiştir.
  İtirazın iptali davalarında temyiz süresi ve sürenin işlemeye başlaması kararın verildiği mahkemeye göre değişir. Buna göre; asliye hukuk mahkemelerinde verilen kararlara karşı 15 günlük temyiz süresi vardır. Sulh hukuk mahkemelerinde verilen kararlara karşı 8 günlük temyiz süresi vardır. Aynı şekilde iş mahkemelerinde de itirazın iptali davalarında 8 günlük temyiz süresi vardır. İtirazın iptali davasının kabulü halinde davalı reddi halinde davacı temyiz yoluna gidebilir. Davanın kısmen kabulü veya kısmen reddi halinde ise hem davacı hem de davalı temyiz yoluna başvurabilir.

  Karar düzeltme konusu da genel hükümler dairesinde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na göre düzenlenir. İtirazın iptali davası ile ilgili olarak asliye hukuk (ticaret) mahkemesi kararlarına karşı karar düzeltme istenebilir. Karar düzeltme incelemesi de temyiz incelemesi incelemesini yapmış olan yetkili Yargıtay dairesince yapılır. Sulh hukuk mahkemesi kararlarının temyiz edilmesi üzerine verilen Yargıtay kararlarına karşı kural olarak karar düzeltme yoluna gidilemez. Ayrıca iş mahkemesi kararları ile ilgili olarak Yargıtay tarafından verilen kararlara karşı da karar düzeltme yoluna gidilemez. Karar düzeltme süresi Yargıtay kararının tefhimi veya tebliğinden itibaren on beş gündür. İtirazın iptali davasının reddine ilişkin kararın onanması halinde davacı alacaklı bozulması halinde ise davalı borçlu karar düzeltme talebinde bulunabilir. İtirazın iptali davasının kabulüne ilişkin kararın Yargıtay tarafından onanması halinde davalı borçlu bozulması halinde ise davacı alacaklı karar düzeltme isteyebilir.

  İtirazın iptali davasında davanın esası ile ilgili olarak karar maddi anlamda kesin hüküm teşkil eder. Bu kararlar aleyhine HUMK’un 445. maddesindeki koşulların varlığı halinde davanın tarafları yargılamanın yenilenmesi yoluna gidebilirler.
 3. #3
  Banlı

  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Şehr-i Stanbul
  Yaş
  26
  Tecrübe Puanı
  0
  Mesajlar
  1,563

  Standart

  III. icra İNKÂR tazminatı

  1- genel bilgi:

  İtirazın iptali davasının en önemli özelliği dava sonunda davacı veya davalı lehine tazminata hükmedilmesidir. Eğer bu davada davacı haklı çıkar ve borçlunun itirazının haksızlığına karar verilirse alacaklı lehine tazminata karar verilir (İİK. m. 67/2). Eğer davada davalı borçlu haklı çıkarsa ve dava reddedilirse bu kez alacaklının takibinde haksız ve kötü niyetli olması koşuluyla borçlu lehine tazminata hükmedilir. İnkâr tazminatı Borçlar Kanunu anlamında bir tazminat olmayıp borçlunun haksız yere itiraz etmesini önlemek için konulmuş bir müeyyidedir. Ayrıca borçlunun inkâr tazminatı ile sorumlu tutulabilmesi için kusurlu olması şart değildir.

  İcra inkâr tazminatına hükmedebilmek için ortada bir itirazın iptali davası olması gerekmektedir. Bu itirazın iptali davasının esasına girebilmek için de gerekli olan dava şartlarının gerçekleşmiş olması lazımdır. Bunlar geçerli bir takip olması süresi içinde geçerli bir itirazın olması yine süresi içinde itirazın iptali davası açılmış olmalıdır. Bu genel şartlar yanında borçlunun tazminata mahkûm edilebilmesi için başka şartlar da aranmaktadır. Bunları aşağıda inceleyeceğiz.

  İcra İflas Kanunu madde 67/2 ye göre icra inkâr ve kötüniyet tazminatı hüküm altına alınan meblağın %40’ından aşağı olamaz. Kanunda öngörülen bu sınır asgari sınır olup itirazın iptali davasında haklı çıkan taraf zarar görmemiş olsa dahi bu tazminatı alabilir.

  İtirazın kaldırılması kurumundan farklı olarak; itirazın iptali davasında alacaklının icra tazminatına mahkûm edilebilmesi için kötüniyetle icra takibinde bulunmuş olması ve keza borçlunun icra inkâr tazminatına mahkûm edilebilmesi için ödeme emrine kötüniyetle itiraz etmiş olması istisnaen aranmaktadır.

  2- icra inkâr tazminatına hükmedilebilmesi için gerekli koşullar

  a. itirazın haksız olması:

  Borçlunun icra inkâr tazminatına mahkûm edilebilmesi için itirazının haksız olması gerekmektedir. Bunun anlamı borçlunun likid bir alacağa yaptığı itiraz haksız sayılmalıdır. Miktarı belirli ya da borçlu tarafından hesaplanmak suretiyle belirlenebilir olan ve bunun için mahkeme kararına gerek göstermeyen alacak likid bir alacaktır. Bununla birlikte borç tarafların anlaşması veya mahkeme kararı ile tespit edilebiliyorsa likid değildir.

  Örneğin satım sözleşmesine dayanan bir borç likid nitelikteyken haksız fiile dayanan borç likid değildir. Haksız fiil durumunda borçlu kişi ne kadar borçlu olduğunu bilemeyeceğinden tarafların anlaşamaması halinde mahkeme borcun miktarını belirleyecektir. Bu nedenle haksız fiile dayanarak yapılan bir ilamsız icra takibine borçlunun itiraz etmiş olması halinde bu itirazı haksız sayılamayacağından mahkeme borçlu aleyhine icra inkâr tazminatına karar veremeyecektir. İtirazın haksız sayılması Hukuk Genel Kurulu tarafından şöyle açıklanmıştır. “takip konusu alacağın belirli sabit olması borçlu tarafından bilinmesi veya tayin ve tahkik edilmesi mümkün nitelikte bulunması hâkimin takdirine bağlı olmaması lazımdır. Belgeye bağlı bulunsun veya bulunmasın borçlunun böyle bir alacağa itirazı haksız sayılır.”


  b. borçlunun kötüniyetli olması şartı aranmaz:

  Borçlunun likid bir alacağa itiraz etmesi halinde iyiniyetle takibe itiraz ettiğini ileri sürse bile bu durum icra inkâr tazminatının reddini gerektirmez. Çünkü itirazın haksız olması bakımından borçlunun kötü niyetli olup olmamasının bir önemi yoktur. Bununla birlikte ödeme emrine itiraz eden borçlunun vasisi velisi kayyımı veya mirasçısı ise bu halde borçlunun icra inkâr tazminatına hükmedilebilmesi için bu kimselerin ödeme emrine kötüniyetle (borçlunun borçlu olduğunu bildikleri halde) itiraz ettiklerinin ispat edilmiş olması gerekir. Bu kişilerin kötüniyetini ispat yükü Medeni Kanun’un 6. maddesi gereği alacaklıya düşer.

  3- KÖTÜNİYET TAZMİNATININ ŞARTLARI


  a. Alacaklının Açmış Olduğu Dava Reddedilmelidir:

  Borçlu lehine tazminata hükmedebilmek için itirazın iptali davasının kısmen veya tamamen reddedilmiş olması gerekir. Mahkeme yaptığı yargılama sonucunda takip konusu alacağı hiç ya da belirtilen miktarda olmadığı sonucuna varırsa itirazın iptali davasının kısmen veya tamamen reddine karar verir. Böyle bir durumda ise borçlu diğer şartlarında varlığı halinde tazminata hak kazanır.


  b.Davacı Takibinde Haksız ve Kötüniyetli Olmalıdır:

  Borçlu lehine tazminata hükmedebilmek için alacaklının takibinin haksız olması yeterli değildir. Bundan başka alacaklının takibe geçmede ve itirazın iptali davası açıp yürütmekte kötüniyetli olduğunun da ispatlanması gerekir (İİK. m.67/2). Alacaklının kötüniyetli sayılabilmesi için haksız olduğunu bildiği ya da bilmesi gerektiği halde icra takibine girişmiş olmalıdır. Alacaklının kötüniyetli olduğu konusunda ispat yükü davalı borçluya düşer.
  c. Davalı Talepte Bulunmalıdır:

  İtirazın iptali davasının alacaklı aleyhine sonuçlanması halinde borçlu lehine tazminata hükmedilebilesi için borçlunun tazminat talebinde bulunması gerekir. Davalı borçlu bu talebini cevap layihasında ileri sürmek zorundadır.


  4- İNKÂR TAZMİNATININ MİKTARI:

  İnkâr tazminatı hüküm altına alınan alacağın yüzde kırkından aşağı olamaz. Mahkeme bu yüzde kırkın altında inkâr tazminatına hükmedemez. Ancak alacaklı yüzde kırktan daha az bir oranda icra inkâr tazminatı talep ederse talep edilen miktarda tazminata hükmedilmelidir.
 

 

LinkBacks (?)

 1. 15-04-2014, 09:27

Konu Etiketleri

Künye Uyarı
Powered by vBulletin® Version 4.1.12
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0
Extra Tabs by vBulletin Hispano
Sanal Dünyanın Gerçek Ailesi
Copyright ©2007-2014 Forumuz.Net

Sosyal paylaşım platformu olan Forumuz.Net sitemizde, kullanıcılar, 5651 sayılı kanunun ilgili maddesine ve TCK'nın 125. maddesine göre yaptıkları paylaşımlardan sorumludur, kullanıcı kaynaklı herhangi bir durumdan Forumuz.Net sitesi sorumlu değildir. Tüm hukuksal bildirimleriniz/sorunlarınız/istekleriniz ve şikayetleriniz için İLETİŞİM panelinden bizlere ulaşabilirsiniz, Forumuz.Net yönetimi en geç "3" iş günü içerisinde dönüş yapacaktır. Platformumuz; kişilik ve telif hakları korunumu, illegal paylaşım ve korsanla mücadele konusunda yetkililere yardımcı olmayı ilke edinmiştir. aduket, film, dizi, müzik, fragman, video, aduket.net

sohbet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352