Forumuz.Net sitesine hoş geldiniz.
1 den 9´e kadar. Toplam 9 Sayfa bulundu
Like Tree12Likes
 • 2 Post By Forumuz.Net
 • 2 Post By Forumuz.Net
 • 3 Post By Forumuz.Net
 • 1 Post By jELLyBOnE
 • 1 Post By human
 • 1 Post By ^^Günışığı^^
 • 2 Post By tonyukuk

Konu: ŞEYHİ ve HARNAME

 1. #1

  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Tecrübe Puanı
  Mesajlar
  10,243

  Standart ŞEYHİ ve HARNAME

  ŞEYHİ ve HARNAME

  Şeyhi ve Harname özeti
  Harname nedir ?
  Şeyhi'nin hayatı
  Harname neyden bahseder
  Harname neyi anlatır

  ŞEYHİ

  Türk edebiyatının Anadolu'da yetişmiş en büyük şairlerinden biri olan Şeyhi XV. yüzyılın ilk yarısında yaşamış olup kendi devrinde ona şairlerin sultanı unvanı verilmiştir. I.Murat zamanında büyük ihtimalle 1373-1376 yılları arasında dünyaya gelmiştir. Doğum yeri Germiyan (Kütahya)'dır. Asıl adı Yusuf Sinanüddin olan şairin ailesi hakkında fazla bilgimiz yoktur. Şairin Germiyan'ın ileri gelen bir ailesine mensup olduğu bilinmektedir.
  Öğrenimine Kütahya'da başlayan Şeyhi Kendisinden yaşça büyük olanve çok iyi bir tahsil gören şair Ahmedi'den ve devrinin başka alimlerinden ders almıştır. Daha sonra bilgisini ilerletmek için İran'a gitmiş orada tıp tasavvuf edebiyat alanlarında tahsil görmüş ve göz hekimliğinde uzmanlaşmıştır. Şeyhi mahlasını Ankaralı Hacı Bayram-ı Veli'den almıştır. Hacı Bayram'ın Şeyhi'nin eğitimi üzerinde çok önemli bir yeri vardır.

  Şair memleketine döndükten sonra bir eczahane açarak eczacılık ve hekimlikle uğraşmış bu sahada Hekim Sinan olarak tanınmıştır. Şeyhi hekimlikle uğraşırken edebiyattan da uzak durmamış övgü şiirlerini (kaside) Germiyan Beyi II. Yakup Bey'e sunmuştur.

  Daha sonra SÜleyman Şah'ın saltanatı döneminde Germiyan'ın Osmanlılara düğün hediyesi olarak verilmesi üzerine Çelebi Mehmet ile II. Murat'ın hizmetine girmiştir.
  Şeyhi'nin Osmanlı Sarayı ile olan ilgisi şairliğinden çok önce hekimliğindeki şöhreti ve başarısından dolayıdır. 1425'te Çelebi Sultan Mehmed Karaman seferinde gözlerinden rahatsızlanınca Ankara'ya getirilen Şeyhi padişahın gözünü tedavi etmiş karşılığında kendisine birçok hediye ile birlikte Tokuzlu Köyü verilmiştir. Ayrıca çelebi Mehmed onu özel doktoru olarak görevlendirmiştir. II.Murat'ın padişahlığı döneminde de Psmanlı Sarayı ile olan ilişkileri devam etmiş ve meşhur Hüsrev ü Şirin mesnevisini Sultan II. Murat adına yazmıştır.
  Şeyhi ömrünün son yıllarını Kütahya'da geçirmiştir. Kaynaklar ölüm tarihini 1431 olarak göstermektedir. Erenler başı diye tanınan ve ziyaret edilen kabri Kütahya'ya 7 km. mesafedeki Dumlupınar Köyü'ndedir. Şeyhi'nin kabri Prof. Oktay ASLANAPA'nın çizdiği plana göre 1961 yılında Kütahya Valisi Ertuğrul SÜER tarafından yaptırılmıştır. Şeyhi'nin halen bakımsız olan türbesi Dumlupınar Üniversitesi Merkez Kampüsü'ne çok yakındır.
  Şeyhi'nin elde bulunan üç eseri Divan Harname ve Hüsrev ü Şirin'dir

  HARNAME HAKKINDA

  Şeyhi'nin günümüzde en çok tanınan ve beğenilen eseri Harname'dir. Mesnevi tarzında kaleme alınan 126 beytlik bu eser mizahı Türk edebiyatının en başarılı örnekleri arasında yer alır.

  Harname Nef'i gibi Türk edebiyatının en büyük hiciv ustasını bile hayrete düşürecek kadar orijinal ve eşsiz bir eserdir.

  Şeyhi bu eserinde sosyal eşitlik fikrini işleyerek insanlara yaptıkları iş kadar ücret talep etmelerini ve sahip oldukları değerlerin kıymetini bilmeleri tavsiyesinde bulunur.


  Bazı kaynaklar Şeyhi'nin Heratlı şair EMir Hüseyin'in altı beytlik bir manzumesinden etkilenerek Harname'yi yazdığını söylerler.

  Yunan ve Hind edebiyatından başlayarak birçok milletin edebiyatında kahramanları hayvandan seçilmiş hikayeleri vardır. Bu hikayeler insanı eğlendirirken düşündüren içinde çok yararlı öğütler bulunan ibretli hikayelerdir. Harname'de de hayvanlara şahsiyet verilmiş hayvanlar insanlar gibi konuşup düşünen varlıklar olarak tasvir edilmişlerdir. Bu küçük manzum hikayede öküzlerin rahatına ve boynuzuna imrenen zavallı eşeğin sonunda kulaklarını kaybetmesi olayı anlatılır.

  Şeyhi eserinde hayvanlaraşahsiyet verip onları konuşturarak sosyal eşitlik konusunu işler. İnsanlar arasındaki sınıf farklarından doğan eşitsizlikleri zekice eleştirir. İnsanların yaptıkları işler doğrultusunda refaha layık olduklarını anlatır.

  Harname'nin yazılış sebebi kaynaklarda iki değişik şekilde anlatılır. Birincisene göre; Şeyhi Çelebi Mehmed!i tedavi ettikten sonra kendisine Tokuzlu Tokuzlu Köyü hediye olarak verilmiştir. Şeyhi bu köye gittiğinde köyün eski sahipleri yolunu keserler. Şairi köye almayı onu dövüp soyarlar. Şeyhi de bu olay üzerine hükümdara halini anlatmak için Harname'yi yazar. İkinci rivayete göre; Şeyhi'yi çok seven Sultan II. Murat onu vezir yapmak ister. Şeyhi'yi çekemeyenler devreye girerek hükümdardan Şeyhi'nin Nizami'nin Hamse'si gibi beş mesnevi (hamse) yazmasını şart koymasını isterler. Bunun üzerine Şeyhi Hüsrev ü Şirin'i yazar ve bu mesnevinin ilk bin beytini II. Murat'a sunar. Beyitleri çok beğenen hükümdar Şeyhi'ye hediyeler verir. Şair memleketi olan Kütahya'ya dönerken yolda hırsızlar tarafından soyulur. Canını zor kurtarır. Şeyhi bütün bunlar üzerine Harname'yi yazarak II. Murat'a gönderir.

  Şeyhi hakkında bilgi veren kaynaklar bu iki rivayetten birincisinin daha doğru olabileceğini söylemektedirler.


  Hemen Paylaş!

  tonyukuk and favourite like this.

 2. #2

  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Tecrübe Puanı
  Mesajlar
  10,243

  Standart


  ﺷﻴﻪ

  HARNAME
  şeyhi


  1- Evvel ol bi-zeval-i hayy ü ‘alim (Öncesi o sonsuz herşeyi bilen)
  Ahir ol zü’l-celal-i ferd ü kadim (Sonrası o ulu ezelden gelen)

  2- Zahir ol Rabb-ı razık-ı vehhab (Görünen o bağışlayan rızk veren)
  Batın ol berr ü bari-i tevvab (Saklanan o hayır yapan affeden)

  3- Mübdi’-i ka’inat ü fa’iz-i cüd (Evreni yaratan cömert öyle ki)
  Ki vücudından oldı her mevcüd (Ne varsa ondan oldu dünyadaki)

  4- Yir ü gök ‘arş ü kürs levh ü kalem (Levh Kalem yer ve gökteki katlar)
  İns ü cin vahş ü tayr vücud ü adem (Varlık yokluk insan cin ve hayvanlar)

  5- Kabza-i kudretine la-şeydir (değil bir şey kudretinin avcunda)
  Kamu fani vü baki ol haydür (hepsi fani tek diri o mutlakta)

  6- Toldurup yir ü gögi ‘ibretden (Yeri göğü ibretlikle dolduran)
  Enbiya viribidi kudretden (Kudretiyle peygamberler gönderen)

  7- K’ideler doğru yollara irşad (Etsinler diye sevk doğru yollara)
  Bildüreler nedür salah ü fesad (Deyip ne iyi ne kötü onlara)

  8- Ahmed’i kıldı kamudan muhtar (Kıldı Muhammed’i hepsinden seçkin)
  Efdal-ür-rüsl ü ekrem-ül-ebrar (Fazileti tüm elçileri geçkin)

  9- Şeref-i enbiya vü hayr-ı enam (Nebilere şeref kamuya hayır)
  Güher-i asfiya vü tac-ı kiram (Temizlere inci başlara taçdır)

  10- Toludur ‘arş ü ferş nurından (Gökler ve yer onun nuruyla dolu)
  Ehl-i küfr anlamaz gururından (Anlamaz münkir engeller gururu)

  11- Anda ol kıldı ‘izz ile m‘irac (Çıkıca miraca o izzetiyle)
  Oldı na’leyni fark-ı aleme tac (Taç oldu nalınları alemlere)

  12- Buldugınca cihan sebat ü devam (Dönmeye devam ettikçe bu dünya)
  Ana vü aline salat ü selam (Onun üzerine selam ve dua)

  PADİŞAHIN DEVLETİNE DUA

  13- Gine ‘alem cemal-i hurremdür (Yine dünyanın yüzü gülmektedir)
  Din ü devlet esası muhkemdür (Din ve devletin esası sağlamdır)

  14- Nazarı aftab-ı giti-tab (Bakışlarıdır güneşi cihanın)
  Eyle olur çün ide feth-ül bab (Böyle olur kapısı açılanın)

  15- Yani ol husrev-i Sikender-der (O İskenderinki gibi kapısı)
  Şah-ı adil dil ü muzaffer-fer (adaletin ve zaferin ışığı)

  16- Maksad-ı dil murad-ı can-ı cihan (Gönlün maksadı cihanın muradı)
  Şeh-i Sultan Murad Han-ı zaman (Sultan Murad zamanın hükümdarı)

  17- Dem-i ruh-i vü ruh-ı ademdür (Ademin ruhudur ruhun nefesidir)
  ‘Alem-i can ü can-ı alemdür (Alemin canı canın alemidir)

  18- Kademi yir yüzini edeli pak (Paklayalı yeryüzünü ayağı)
  Fark-ı eflaki tozca görmez hâk (Toprak gökyüzünü görür bayağı)

  19- Devlet oldıysa halka fahr-i güzin (Devlet halk için seçkin bir övünçtür)
  Fahr idünür adını devlet ü din (Devlet ve din de onunla övünür)

  20- Kadrinün bedri şadr-ı devletde (Değerinin dolunayı ışıldar)
  Güneşe zerre diye rif’atde (Öyle ki güneşe bile zerre der)

  21- Nur umar aftab rayından (Güneş ışık umar onun aklından)
  Ay “şey lillahi” der sarayından (Ay sadaka dilenir sarayından)

  22- Oldu Ye’cuc-i fıtneden azad (Bela Yecucünden kurtuldu devlet)
  Halk içün tiğı sed çeker pülad (Kılıcı halk için çeker çelik set)

  23- Ayet-i münzel oldı şanında (Gökten inen ayet oldu şanına)
  Feth ü nusret anun zamanında (Fetih ve zaferleri zamanına )

  24- Eyle korkar ‘adü kılıcından (Öyle korkar ki düşman kılıcından)
  Ki tamar kanı her kıl ucundan (Kanı damlar her kılının ucundan)

  25- Ol atadan ki kıldı kısm ana Hak (Öyle ihsanlar verdi ki ona Hak)
  Çaşnidür bu saltanat mutlak (Saltanat ona bir çeşnidir ancak)

  26- Meclis-i ayşine ola baki (Onun meclislerinde ay ve güneş)
  Mihr ile meh nedim ile saki (Sunsun içki olsun sohbete eş)

  27- Düni ferruh güni sa’id olsun (Gecesi mutlansın günü kutlansın)
  Günde bir memleket mezid olsun (Toprağı günde bir ülke çoğalsın)

  28- ‘Ömri yir turdungınca ka’im ola (Ömrü yer durduğunca devam etsin)
  Bahtı gök döndügince da’im ola (Bahtı gök döndüğünce devam etsin)

  29- Devletinden kamu zemin ü zaman (Devletinden bütün zaman ve zemin)
  Toldı şadi vü buldı emn ü eman (buldular mutluluk oldular emin)

  30- Nergis urındı tac-ı zerrini (Nergis takındı altından tacını)
  Geydi susen libaçe-i Çini (Susam giyindi ipekli kaftanı)

  31-Lale destinde la’l sagardür (Elinde sessizlik kadeh lalenin)
  Goncanun kisesi tolu zerdür (Kesesi altın doldudur goncanın)

  32- Eyle emn idi yohsul u baya (Zengin fakir emindir şüphe etmez)
  K’eylemez kimse güç meğer yaya (Yayından başkasına güç göstermez)

  33- Toldı şol resme ‘alem içi ferah (Öyle ferahdır ki alem kalmadı)
  Ki ciger-hun degül meger ki kadeh (Kadehin ciğerinden başka kanlı)

  34- Çıkdı Çin ü Hıtaya avaze (Çin ile Hata’da duyuldu namı)
  K’açdı Rum içre ‘adli dervaze (Ülkesindeki adaletin şanı)

  35- Zevk içinde cihan veli Şeyhi (Dünya zevk sefa içindedir ama)
  Yatur uş mihnet ü belada dahı (Şeyhinin nimeti zahmet ve bela)

  36- Bahtı zengi üzi tek ağarmaz (Bahtı zenci yüzü gibi ağarmaz)
  İşi başmaklayın başa varmaz (İşleri ters gider hep düze çıkmaz)

  37- Rahat umdukça gördi zahmetler (Rahat ümid etti gördü zahmetler)
  Devlet isteyü buldı mihnetler (Zenginlik istedi buldu hep dertler)

  38- Fikr olurken bu haletün sıfatı (Düşünürken izahını halinin)
  Geldi bu kıssanun münasebeti (Geldi münasebeti bu kıssanın)

  MÜNASEBET-İ HİKAYET

  39- Bir eşek var idi za’if ü nizar (Zayıf ve cılız bir eşek var idi)
  Yük elinden katı şikeste vü zar (Yük taşımaktan daim ağlar idi)

  40- Gah odunda vü gah suda idi (Kah odun taşımakta kah sudaydı)
  Dün ü gün kahr ile kısuda idi (Gece gündüz keder ve kahırdaydı)

  41- Ol kadar çeker idi yükler ağır (Çektiği yüklerin ağırlığından)
  Ki teninde tü komamıştı yağır (Derisinde tüy kalmamış yaradan)

  42- Nice tü kalmamışdı et ü deri (Ne tüyü kalmıştı ne et ne deri)
  Yükler altında kana batdı deri (Yükler altında kana battı teri)

  43- Eydür idi gören bu suretlü (Gören der: “şaşılacak şey değil mi?)
  Tan degül mi yürür sünük çatlu (Çatılı kemiklerin yürüm  tonyukuk and Sunshine like this.

 3. #3

  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Tecrübe Puanı
  Mesajlar
  10,243

  Standart

  ŞEYHİ VE HARNAME

  Yük çekmekten şikayetçi zayıf ve hasta bir eşek var. Oduna ve suya gitmekten bıkmış. Gece-gündüz üzüntü ve dert içinde. Öyle ağır yükler çekiyor ki sırtında tüy kalmamış. Tüy şöyle dursun et ve deriden de eser yok.Dudakları sarkmış çenesi düşmüş. O kadar zayıf ki arkasına bir sinek konsa yoruluyor. Kulağında kargalar gözünde sinekler dernek kurmuş. Arkasından palanı alınsa kalanı it artığından farksız.

  Birgün sahibi ona acır sırtından palanını alarak otlağa salıverir. Eşek orada öküzleri görür. Öküzlerin kılını çeksen yağı damlayacak kadar semizdirler. Bir devlet tacı gibi gördüğü öküzlerin boynuzlarına hayran kalır. Üstelik yular ve palan dertleri de yok. Şaşar ve kendi hallerini tasavvur ederek düşünür. Yaratılışta eşit oldukları halde kendilerinin boynuzdan mahrum olmalarını manasız ve haksız bulur. Bu müşkülünü ancak eşeklerin piri tanınangün görmüş akıllı ve hakim eşeğin çözeceğini anlayarak ona başvurur. İhtiyar eşek kendisine şu cevabı verir : “Bu işin aslı basittir.Allah öküzü rızık sebebi olarak yarattı. Gece-gündüz arpa buğday işler bunların hasıl olmasında uğraşırlar. Başlarında devlet tacı olması bundandır. Halbuki bizim işimiz odun taşımaktır. Bunu göz önünde tutarsan bize boynuz şöyle dursun kuyruk ve kulağın da fazla olduğunu anlarsın.”

  Zavallı eşek oradan dert içinde ayrılır. Fakat bu işin aslı kolaymış diye aslında memnun da olur . “ Artık ben de buğday işler yazımı ve kışımı orada geçiririm.Ne zamana kadar odun ile dayak yiyeceğim bundan sonra buğday işlemekle izzetler bulayım.” Şeklinde düşüncelerle dolaşırken yeşermiş bir ekin görür. Aşk ile yemeye başlar. Öyle saldırır ki az zamanda tarla kara toprak haline gelir. Doyduktan sonra yuvarlanır ve sevincinden terennüme başlar. Tiz perdeden bağırması durumdan ekin sahibinin haberdar olmasına sebep olur. Tarla sahibi gelip de tarlasını mahvolmuş görünce biçare eşeği döver. Bununla da hırsını alamaz; kuyruğunu ve kulağını keser.
  Eşek canı acı---rütük--- kaçarken yolda akıl danıştığı pir eşeğe rastlar. İhtiyar eşek halini sorar. Zavallı inleyerek der ki “ Boynuz umarak kulaktan oldum.”

  Şeyhi’nin Harname isimli risalesinin Türk Edebiyatında önemli bir yerinin olmasının ilk hiciv metni olarak kabul edilmesinin yanında Şeyhi’nin kuvvetli şairliği ile de ilişkisi vardır. Bir mesnevinin ihtiva etmesi lazım gelen tevhit naat padişah methiyesi telif sebebi esas hikaye dua gibi kısımların bu küçük eserde mevcut bulunması ve kısımların şaşılacak derecede bir nisbet ve tenasüb ile yazılmış olması Şeyhi’nin şairlik başarısının göstergesidir. Şeyhi’nin eserde vermiş olduğu tasvirler çok güçlüdür. Eşeğin zayıflığı ve öküzlerin otlaktaki görünüşleri çizilirken gözekulağa zihne hitap eden canlı ve hareketli sahneler oluşturulmuştur. Bu yönü ile eski edebiyatımızda eşi az bulunur realist bir örnektir.
  Şeyhi Harname’de tarihin başlangıcından beri insanların tartıştıkları kader kavramı ve bu kavramın insan hayatının seyrindeki yeri ve insanların bu kavrama bakışlarını kadere karşı gelme ve bunun sonuçlarını işlemiştir. Bu konu insanların farklı derecelerle (karakter bilgi güç sosyal statü servetvb. yönünden) yaratılmalarının önemli değil herkesin kendi yaratılmış olduğu ortamda herkesçe kabul edilmiş ortak değerlere göre davranmasından önemli olduğudur.
  İnsanların davranış ve hareketlerini kabul edilmiş değerlere göre değil de yaratılışın ve dolayısıyla kaderin getirdiği farklılıklara karşı çıkarak yapmaları halinde kaybedilenlerden olacakları anlatılmıştır.
  tonyukuk, favourite and Sunshine like this.

 4. #4

  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Bulunduğu yer
  BAşKeNT :)
  Tecrübe Puanı
  Mesajlar
  3,312

  Standart

  edebiyatı çok severimmm tşkler  tonyukuk likes this.

 5. #5
  Banlı

  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Yaşadığın Yer?
  Tecrübe Puanı
  Mesajlar
  6,005

  Standart

  üst üste mesaj atmayalım

  saol paylaşım için  tonyukuk likes this.

 6. #6

  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  heryer
  Tecrübe Puanı
  Mesajlar
  5,669
  Ruh Halim
  Melekgibi

  Standart

  Paylaşımının için teşekkürler  tonyukuk likes this.

 7. #7

  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Tecrübe Puanı
  Mesajlar
  7,557

  Standart Cevap: ŞEYHİ ve HARNAME

  Kesin yine ödev verdiler  favourite and Sunshine like this.

 8. #8

  Üyelik tarihi
  Aug 2013
  Tecrübe Puanı
  Mesajlar
  75
  Ruh Halim
  Mesgul

  Standart Cevap: ŞEYHİ ve HARNAME

  Güzel paylaşım olmuş hakkında bilgim vardı fakat bu kadar çok değildi detaylı bilgi iyi oldu teşekkürler paylaşım için
 9. #9
  oJe
  oJe isimli Üye şimdilik offline konumundadır

  Üyelik tarihi
  Nov 2012
  Bulunduğu yer
  Aydın
  Tecrübe Puanı
  Mesajlar
  4,220

  Standart Cevap: ŞEYHİ ve HARNAME

  Eşekname .  Varlığım Koyarsa ;
  Hayatımı Al .

 

 

LinkBacks (?)

 1. 12-12-2014, 15:10
 2. 14-08-2013, 17:44
 3. 04-11-2012, 08:10
 4. 18-10-2012, 19:21
 5. 25-09-2012, 19:19
 6. 06-12-2010, 23:09

Konu Etiketleri

Künye Uyarı
Powered by vBulletin® Version 4.1.12
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0
Extra Tabs by vBulletin Hispano
Sanal Dünyanın Gerçek Ailesi
Copyright ©2007-2015 Forumuz.Net

Sosyal paylaşım platformu olan Forumuz.Net sitemizde, kullanıcılar, 5651 sayılı kanunun ilgili maddesine ve TCK'nın 125. maddesine göre yaptıkları paylaşımlardan sorumludur, kullanıcı kaynaklı herhangi bir durumdan Forumuz.Net sitesi sorumlu değildir. Tüm hukuksal bildirimleriniz/sorunlarınız/istekleriniz ve şikayetleriniz için İLETİŞİM panelinden bizlere ulaşabilirsiniz, Forumuz.Net yönetimi en geç "3" iş günü içerisinde dönüş yapacaktır. Platformumuz; kişilik ve telif hakları korunumu, illegal paylaşım ve korsanla mücadele konusunda yetkililere yardımcı olmayı ilke edinmiştir.


sohbet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348